Finance 1 ekonomika

Finance
·         Finanční prostředky zahrnují peněžní prostředky, cenné papíry
·         Finanční systém obchoduje se zde se všemi finančimi prostředky a jsou zde poskytovány veškeré finanční služby
·         Struktura finančního systému v ekonomice:
1.       Podnikové finance
2.       Finance domácnosti  - spotřebitelský sektor a zabývá se peněžními prostředky obyvatelstva
3.       Veřejné finance – řeší se zde finance státu
4.       Bankovnictví zprostředkovává finanční trhy
5.       Mezinárodní finance

Základní poznatky o penězích
·         Všeobecný ekvivalent (zvláštní druh zboží) pomoci, kterého jsem schopni stanovit hodnotu všech ostatních druhu zboží 
·         Funkce peněz jsou prostředkem peněz  směny, nakup prodej
·         Jsou Zúčtovací jednotkou pomoci nich oceníme všechny statky a služby
·         Schopnost akumulovat peněz shromaždovaní peněz, cílem jsou pozdější nákupy
·         Formy peněz:
1.       Hotovostní peníze (oběživo)
2.       Bezhotovostní peníze (depozita)
3.       Cenné papíry

·         Měna – soustava peněz stanovena zákonem, která platí na území určitého státu, zakladem je měnová jednotka, jednotkou naši měny je koruna
·         Valuty – hotovostní peníze v cizí měně
·         Devizy – bezhotovostní peníze v cizí měně (na účtech u bank, devizní učet)
·         Měnový kurz – je cena měnové jednotky 1 země vyjádřena v peněžní jednotce jiné země,
·         Kurzovní lístek - je soupis kurzu měn nejdůležitějších státu k určitému datu, oficiální klovni lístek vydává ČNB každý pracovní den, kurz se liší podle vztahu poptávky a nabídky po dané cizí měně, kurz nákupu a prodeje se liší, je to ze strany bank,

Finanční trhy

·         Obchoduje se zde s finančními prostředky tj.
·         s peněz a cennými papíry
·         Střetává se zde poptávka s nabídkou po finančních prostředcích a tím to střetem se vytváří jejich cena
·         Peněz > urok
·         CP > kurz CP
·         Cizí měna > měnový kurz

Umožňuje přelévání finančních prostředků. Od těch subjektů, které je mají, k těm subjektům, které je potřebují
Přerozdělování finančních prostředků se děje buď:
1.      Přímo (bez sprostředkovatele)
2.      Nepřímo- pomocí finančních institucí např. banky, pojišťovny, stavební spořitelny, burzy cenných papírů
Na finančních trzích vystupují:
1.      Subjekty přebytkové- finanční prostředky nabízejí
2.      Subjekty schodkové- mají nedostatek finančních prostředků a chtějí je získat

Rozdělení finančních trhů:
1.      Podle doby splatnosti finančních prostředků
a.       Peněžní trh- používají se zde krátkodobé finanční prostředky (splatnost 1rok)
b.      Kapitálový trh- obchoduje se zde s dlouhodobými finančními nástroji (splatnost nad 1 rok)
2.      Podle druhu používaných nástrojů
Nástroje peněžního trhu:
1.      Krátkodobé vklady
a.       Terminované vklady-možnost výběru peněz je vázána na určitou lhůtou či termínem (úrok 1%)
b.      Neterminované vklady- typický příkladem jsou běžné účty, kdy je možné peníze, kdykoliv vybrat
2.      Krátkodobé úvěry- půjčka peněz za předem sjednaný úrok (splatnost do 1 roku)
3.      Krátkodobé cenné papíry-
a.       Státní pokladniční poukázky- mají různou lhůtu splatnosti např. 60, 90, 180 dnů. Vydává je stát prostřednictvím České národní banky s cílem pokrýt krátkodobý nesoulad příjmech a výdajích státního rozpočtu. Nakupují je většinou bank, případně podniky (min, nominální hodnota je stanovena na 1 000 000kč) tyto subjekty je nakupují za nominální hodnotu sníženou o úrok.
b.      Depozitní certifikáty (vkladové listy)- vydávají je pouze banky v různých nominálních hodnotách a s různou dobou splatnosti např. 1, 3, 12 měsíců. Mohou je nakupovat fyzické i právnické osoby. Jedná se vlastně o potvrzení banky o přijetí jednorázového vkladu na určitou dobu za daný úrok. V současnosti málo využívané (nízké úročení).
c.       Šek – obchodovatelný cenný papír, dává příkaz bance, aby osobě uviděné na šeku nebo doručiteli, zaplatila částku, na kterou je šek vystaveny, jejich směnečným a šekovým zákonem, můžou byt vystavené na jméno nebo doručitele, používají se nejčastěji k výběrů hotovosti nebo jako nástroj platebního styku (používají se pro placení) , dnes z větší části nahrazeny platebními kartami
Druhy šeku: 1. podle výstavce
A bankovní šeky
B šeky soukromé – vystavuje osoba, která má učet v bance, kdy banka k tomuto učtu vydává šekovou knížku s tiskopisy, je možné vystavit pouze kryty šek, v případě vystavení nekrytého šeku je toto považované za trestní čin                       
2) podle učelu
A pokladní šeky –slouží k výběru hotovosti
B zúčtovací šeky – slouží k placení
 

d.      Směnky – krátkodobý cenný papír, vyjadřuje pisemný závazek zaplatit osobě uvedené na sněmce danou peněžní částku, její použivaní je upraveno směnečním a šekovým zákonem, musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti, využívá se jako platební a uvěrový nástroj, neuvádí se k ni okolnosti a důvody, které vedly k jejímu vystavení, 

4.      Bankovní záruky – vzniká písemným prohlášeni banky, že uspokojí věřitele do výše peněžní částky jestli že dlužník ze, kterého se zaručila  nespolní tento závazek tj. přestane splácet.
-          Za poskytnutí záruky jsi banka účtuje poplatek
-          V čr tuto službu poskytuje českomoravská záruční a rozvojová banka se sídlem v BrněŽádné komentáře:

Okomentovat