Podnik a podnikaníPodnik a podnikaní
Podnik:  
·         Je samostatný právní  subjekt, vytvořený předepsaným způsobem z lidí, z položek hmotného, nehmotného a finančního majetku.
·         Cílem je produkovat statky a služby, kdy jejich prodejen podnik realizuje svůj zisk (zhodnocuje vlastníkům vložený kapitál)
·         O svém hospodaření je povinen vést účetnictví

Podnikaní:
·         Je soustavná činnost provozovaná podnikatelem samostatně vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku
Podnikatel:
·         Je to samostatný právní subjekt, který vyvíjí podnikaní – tj. podniká samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost s cílem dosazení zisku
·         fungovat jako fyzická osoba nebo právnická osoba
Fyzická osoba:
·         Každý občan, člověk disponuje s právy a povinnostmi
·         Fyzická osoba podnikatel musí splňovat podmínky dané příslušnými zákony např. živnostník  
·         Fyzická osoba zaměstnanec – je účastníkem pracovně právních vztahů
Právnické osoby:
·         Vznikají spojením či sloučením několika fyzických či právnických osob v jeden právní celek
·         Patří zde např.: Akciové společnosti, s.r.o., spol. s ručeným omezením, statni podniky, apod.
·         Musí byt povinně zapsány v obchodním rejstříku  - vedou ho krajské soudy
Obchodní firma: (obchodní jméno)
·         Jedná se o název firmy pod kterým firma podniká
·         FO >¨jméno + příjmení + Dodatek: osobní, věcný
·         Osobní: jedná se o odlišení dané osoby vkládají se tituly
·         Věcný: podrobněji definuje předmět podnikaní př. Truhlář, pekařství atd.
·         PO > název+ právní forma podnikání a.s, s.r.o.,družstvo, s.p.

Charakteristické znaky podnikatele

1.       Podnikatel je právním subjektem > má právo vstupovat do právních vztahů např. uzavírat smlouvy atd.
2.       Provozuje svou činnost samostatně > sám rozhoduje, co a kolik toho bude produkovat
3.       Vymezuje se předmět podnikaní  > tj. stanoví si rozsah podnikatelské činnosti
4.       Nese podnikatelské riziko > muže ztratit vložený kapitál
5.       Hospodaří s majetkem > DM a OM
6.       Podniká na vlastní učet > vede daňovou evidenci nebo účetnictví, eviduje závazky,a hosp. výsledek
Cíle podnikaní
·         Základním cílem podnikaní = dosazením zisku
·         Kromě toho muže mít firma celou řadu dílčích cílů např. rozšíření tržního podílu, rozšíření, snižování nákladu,udržení kvality,

Vnitřní a vnější vazby podniku

Vnitřřní vazby: každý podnik si vytvoří vnitřní organizační strukturu tj. rozdělení firmy podle jednotlivých činností na úseky útvary střediska, vymezení vztahu mezi nimi, vymezení vztahu mezi lidmi, především vztahu nadřízenosti a podřízenosti zbytek viz management organizovaní

Vnější vazby

1.       Český statistický úřad
-          Přiděluje firmám IČO (identifikační číslo organizace)
-          Od firem získává ekonomické údaje, ze kterých sestavuje statistické přehledy a ročenky
2.       Finanční úřad
-          Přiděluje firmám DIČ (daňové identifikační číslo) k daním
-          Firmy sestavují daňová přiznání a musí F.Ú. daně zaplatit
-          F.Ú. muže provádět kontrolní činnost ve firmách
3.       Živnostenský úřad
-          Registrují se zde podnikatele, kteří podnikají podle živnostenského zákona > Ž.Ú. provádí kontroly
-          provádí kontrolní činnost – dodržovaní živnostenského zákona
4.       Zdravotní pojišťovny
-          Podnikatel F.O. musí odvádět zdravotní pojištění sám za sebe
-          Máli firma zaměstnance musí odvádět zdravotní pojištění i za ně
-          provádí kontrolní činnost
5.       zpráva sociálního zaměstnaní
-          vis zdravotní pojištění
6.       Banky
-          Firmy si unich zřizují učty prostřednictvím, kterým uvádějí bez hotovostní platební styk
-          Banky mohou firmám poskytovat úvěry a půjčky
7.       Dodavatelé a odběratelé
-          Souvisí s nákupem vstupu do výroby od dodavatelů prodejem hotových výrobku nebo poskytnutí služeb odběratelům

Žádné komentáře:

Okomentovat