OrganizovaníOrganizovaní
·         Organizovaní – vzájemné vymezení vyrobních zdrojů (práce,půda, kapital) a prostředku, které vedou ke splněni cilů podniku (dosahovaní zisku)
·         Organizovaní znamená určeni organizační struktury podniku – to je vnitřní uspořádaní 
·         Znamena určit kdo, kde a jak bude plnit ukoly
·         Ukolem manažera je přidělovat zaměstnancům práci motivovat a kontrolovat je
·         Manažer má určite kompetence k přidělovaní úkolů – pravomoc a zodpovědnost ( kompetence)

Organizační dokumenty :

a)      Organizační řád - stanovuje jak je podnik členěn, vymezuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti
b)      Pracovní řád – (ve škole je to školní řád) – vymezuje chováni na pracovišti,pořarni ochrana, bezpečnost práce, přestavky, prac. doba,
c)       Náplně práce
d)      Podle typu – existuje mnoho typu organizačních struktur a k zkl. Liniova organizační struktura funkční,liniově štabní a divizní org. Struktura

 

Liniová org. Struktura:

·         Vyznačuje se jednoznačnými vazbami mezi nadřízenými a podřízenými jsou zde jednoznačně vymezené kompetence
·         Každý pracovník je podřízený jednomu nadřízenému, který mu zádava úkoly kontroluje ho a za odvedenou práci je odpovědný
·         Použiva se pouze u malych podniků s menším počtem zaměstnanců
·         Vyznačuje se jednoduchým řizením a nizkymi náklady

Funkční org. Struktura:

·         Je tvořena funkčními vazbami a prvky
·         Vedouci je vybaven příslušnými kompetencemi k vykonu své funkce
·         Podřizení dostavají příkazy od různých sobě rovných vedoucích


Divizní organizační struktura:

·         Je relativní mají jednotné vrcholové vedení
·         Divize podniku mohou byt v podniku rozdělené podle výrobků, podle území , podle odběratelů
·         Nevýhodou této struktury je snaha o úplné osamotnění  divizí


Žádné komentáře:

Okomentovat