Jednoduché právní listinyJednoduché právní listiny

V obchodní práci nebo v osobním životě sestavujeme i jednoduché písemnosti právního charakteru. Většina právních úkonů musí být písemně doložena proto, aby byly závazné a průkazné. Je vhodné, aby na důležitých písemnostech byl podpis úředně ověřen.

Plná moc

 1. je udělena písemně
 2. jde o zmocnění, udělené k určitému úkonu nebo k určitému jednání
 3. zmocnitelem (ten kdo zmocňuje, zastoupený) může být právnická nebo fyzická osoba,
 4. zmocněncem (ten kdo je zmocněn, zástupce) je zpravidla fyzická osoba,
 5. zaniká, jeli :
  1. odvolána zmocnitelem nebo
  2. vypovězena zmocněncem,
  3. provedením úkolu, jehož se týkala nebo
  4. uplynutím doby, pro kterou byla určena
 6. podpis zmocnitele musí dnes být v řadě případů ověřen (notářem, soudem apod.)
 7. budeme-li ji vyhotovovat jako individuálně stylizovanou písemnost, musí obsahovat tyto náležitosti:
  1. výslovné označení, že jde o plnou moc,
  2. jméno a příjmení zmocněnce  a adresu zmocněnce,
  3. číslo dokladu totožnosti zmocněnce, přesné určení úkolu, ke kterému je zmocněnec oprávněn
  4. dobu, na kterou se zmocnění vydává,
  5. místo a datum vyhotovení,
  6. podpis zmocnitele a adresu zmocnitele.
 8. druhy plných mocí:
  1. procesní plná moc opravňuje zmocněnce zastupovat zmocnitele jeho jménem u soudu.
  2. osobní plná moc je písemnost, ve které se občan nechá zastupovat jinou osobou k jednorázovému úkonu, např. k převzetí mzdy.
  3. generální plná moc – zmocňuje ke všem právním úkonům,
  4. speciální plná moc je zmocnění k určitému právnímu úkonu,
  5. kolektivní plná moc – udělená několika osobám, které musí jednat společně


Příklad:

 

Plná moc


Já, níže podepsaný ředitel Janáčkovy konzervatoře hudby, zmocňuji svou zástupkyni p Terezu Novákovou nar. 6. června 1956, bytem Náměstí 3, 768 31 Zlobice, OP BK 935173, aby za mne dne 31. srpna 2002 podepsala pracovní smlouvu s nově přijatým učitelem oboru řízení pěveckého sboru p. Ferdinandem Vachem.

            Kroměříž 25. srpna 2004
                                                                                                                    
                                                                                                        Vladimír Helfert
                                                                                                            Hegerova 7
                                                                                                        767 01 Kroměříž
Prokura

1.      obchodní plná moc, která opravňuje zmocněnce, prokuristu ke všem úkonům při podnikové činnosti zmocnitele včetně těch, k nimž je třeba jinak zvláštní plné moci,
2.      lze ji udělit jen fyzické osobě (více osobám je možné udělit prokuru tak, že jsou k zastupování a podepisování oprávněny každá samostatně, nebo tak, že je třeba souhlasného projevu vůle všech prokuristů nebo alespoň dvou z nich,
3.      prokurista podepisuje prokuru tím způsobe, že k obchodnímu jménu podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru – ppa, p. pa (per prokura) a svůj podpis,
4.      udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku.Příklad:


Melodia, v.o.s.., Sukova 7, 794 01  Krnov 1

UDĚLENÍ PROKURY


Já, níže podepsaný Oskar Nedbal, bytem Jeremiášova 9, 793 93 Brantice, r.č. 360521/035, majitel podniku Melodia, v.o.s.

uděluji prokuru panu Ing. Emilu Hlobilovi, bytem Dvořákova 3, 793 16 Zátor,
r.č. 670323/047

Ing. Emil Hlobil se bude při právních úkonech podepisovat tak, že k obchodní firmě mého podniku, uvedeného otiskem podélného razítka nebo napsané klávesnicovým písmem, připojí  vlastnoruční podpis, před nějž umístí zkratku „ppa“, nebo za nějž vypíše slovo „prokurista“.

Tato prokura nabývá účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku a pozbývá účinnosti dnem výmazu z obchodního rejstříku. 
V Krnově dne 7. ledna 2005

Dlužní úpis

1.      v této písemnosti potvrzuje dlužník věřiteli, že obdržel určitou částku jako půjčku,
2.      dlužník se zavazuje, že tento dluh splatí ve stanovené době buď jednorázově nebo ve splátkách
3.      náležitosti:
a.       označení, že jde o dlužní úpis
b.      jméno a příjmení a adresa věřitele
c.       částka půjčky číslicí i slovy (např. =5.000,- Kč, slovy: pěttisíckorunčeských)
d.      doba splácení nebo lhůta vyrovnání dluhu
e.       úhrada jednorázově nebo ve splátkách
f.       místo a datum vyhotovení
  1. podpis a adresa dlužníkaPříklad:

Dlužní úpis

            Já, níže podepsaný Jaromír John, nar. 5. Srpna 1977 v Batelově, bytem Kalistova 57, 589 01 Třešť, OP SP 796824, potvrzuji, že jsem si od své tety Jarmily Urbánkové, podnikatelky, bytem Šafaříkova 537, 588 56 Telč, bezúročně půjčil a v hotovosti převzal

částku Kč 50.000 (slovy Padesát tisíc korun českých)

na zařízení své garsoniéry.
            Zavazuji se že svůj dluh uhradím jí nebo jejímu právnímu nástupci v pěti měsíčních splátkách po Kč 10.000, kterou budu věřitelce předávat v jejím bytě v hotovosti proti písemnému potvrzení. První splátku složím 5. dubna 2002.

            V Telči 1. března 2002


 


Potvrzení

 1. tímto dokladem potvrzujeme např. přijetí peněžní částky nebo věci, splnění závazku dlužníka vůči věřiteli apod.
 2. náležitosti :
  1. označení, ze jde o stvrzenku (potvrzení)
  2. jasné vyjádřené o převzetí určité částky peněz i slovy nebo přesný popis přijaté věci,
  3. účel platby nebo převzetí věci,
  4. jméno a bydliště platícího nebo předávajícího,
  5. místo a datum vyhotovení
  6. podpis a adresa příjemce

Příklad:


Potvrzení převzetí věci

            Potvrzuji, že jsem dnes převzal za Ústav moderních českých dějin, Všehrdova 71, 119 00 Praha 012, na základě dohody ze dne 6. března 2000 na dobu tří měsíců, tj. do 1. června t. r., ke studijním účelům, od pana Josefa Sudka, Knupferova 35, 186 00 Praha 86

deset krabic skleněných deskových fotografických negativů (po 50 kusech)

za pozůstalosti Jana Langhause.

            V Praze dne 13. března 2005
                                                                                                               Mgr. Jan Herben

1 komentář:

 1. Le_Meridian Financování Service šel nad rámec svých požadavků, aby mi pomohl s mou konsolidaci dluhu. Byli přátelští, profesionální a absolutní drahokamy pracovat s. Doporučuji každému, kdo hledá úvěr na kontakt. Email..info@lemeridianfds.com
  WhatsApp ... + 19893943740.

  OdpovědětVymazat