Krátkodobé financovaní 2 ekonomikaKrátkodobé financovaní
Jedná se o hospodaření s finančními prostředky, které má firma k dispozici do jednoho roku. > používají se k financovaní položek oběžného majetku.
OM = rychle mění své podoby (zásoby, krátkodobý fin. Majetek Pohledávky)
Vlastní krátkodobé zdroje financovaní (tržby za prodané výrobky a poskytnuté služby)
Cizí krátkodobé zdroje financovaní (dodavatelské úvěry, směnky, krátkodobé bankovní úvěry závazky, zálohy odběratelů, faktoring) 
1.       Dodavatelské obchodní úvěry – jedná se o úvěr, který poskytuje dodavatel (věřitel) svému odběrateli (dlužník), na základě dohody o prodloužené lhůtě splatnosti faktury.
Součásti dohody je sjednaní určité výše úroků, které se vyúčtovávají většinou současně s fakturou. Způsoby zajištění dodavatelského úvěrů a) bez písemných záruk – vychází ze solidnosti a důvěry dlužníka, b) dlužní úpis – odběratel stvrzuje vznik závazku a zavazuje se ho v dané lhůtě zaplatit, c) podpisem směnky

2.       Směnky krátkodobý CP obchodovatelný, musí obsahovat náležitosti stanovené směnečným a šekovým zákonem > tak je platná, neuvádí se v ní okolnosti, které vedly k jejímu vystavení.
Částka uvedena na směnce se skládá z hodnoty závazku na výšené o vypočtený úrok.
Účastnici směnečného vztahu. 1) směnečný dlužník = emitenta výstavce osoba, která je zavázaná směnečnou částku zaplatit 2) směnečný věřitel = remitenta osoba, které má byt zaplaceno. 3) směnečník = se vyskytuje jen u určitých druhu směnek, jedná se o dalšího směnečného dlužníka, který je na směnce uveden a podepsán.
Druhy směnek:
Podle způsobu vystavení:
1)      Směnka vlastní = vystupují zde 2 subjekty emitent a remitent. Musí obsahovat příslib o zaplacení „já zaplatím osobě uvedené na směnce přesně stanovenou částku, přesně stanovené lhůtě na stanoveném místě“.  
2)      Směnka cizí = vystupují zde 3 subjekty. Výstavce dává příkaz 3. Osobě (směnečníkovi zaplatit danou částku ve stanovené době na stanoveném místě) příslib: „zaplaťte za tuto směnku“. Všichni, kteří jsou na směnce podepsaní jsou dlužníci.  
   Členění směnek podle směnečné operace
1)      Obchodní – jedná se vystavení směnky oproti konkrétní dodávce např. zboží výrobku, služeb atd.
2)      Finanční – vystavují se v případě půjčky
Podle splatnosti
a)      Splatná na viděnou – směnka je splatná při předloženi, musí byt předložena vždy do 1 roku od vystavení
b)      Splatná určitou dobu po viděné – lhůtní neboli časová směnky, je stanovený určitý počet dnů po předložení směnky, splatnost směnky nastane tento stanovený počet dnů po předložení.
c)       Splatná v určitý den – na směnce je uvedeno konkrétní datum splatnosti
d)      Splatné určitou dobu po vystavení – splatnost směnky je vyjádřená počtem dnů od vystavení směnky.
Indosament – změna vlastnictví směnky, směnka a všechna práva ze směnky mohou byt před lhůtou splatnosti převedena na 3. Osobu. Tento zápis o novém vlastníku směnky je nutné provést na rubu směnky (rubopis)
3.       Krátkodobé bankovní úvěry – banka poskytuje půjčku podnikům se splatností do 1. Roku
-          Před poskytnutím úvěru banka prověřuje bonitu firmy (schopnost splácet),
-          Následně se sepisuje úvěrová smlouva, která musí obsahovat: výši úvěru, vyšší splátek a její splatnost úrokovou sazbu, účel úvěrů apod.
-          Nákladem spojeným s úvěrem jsou pro firmu zaplacené úroky.
-          Druhy krátkodobých bankovních úvěru:
-           Mtokorentní úvěr - jedná se sloučení běžného a uvěrového učtu, kdy banka stanoví tzv. úvěrový limit > možnost čerpaní do mínusu.
-          Přijaté platby na účet snižují čerpaný úvěr > dochází k jeho splacením včetně úroku.
-          Minimálně jedenkrát za rok musí byt splacen tj. vyrovnán do nuly.
-          Výhodou rychlost a pružnost při čerpaní úvěrů.
-          Nevýhodou vysoké úroky (kolem 20%).
-          Eskontní úvěr – odkup cizí směnky bankou

Žádné komentáře:

Okomentovat