Hosporařský výsledek a učetní uzavěrka - podvojné učetnictvíHospodářský výsledek
Výpočet hospodářského výsledku viz.ekonomika (náklady – výnosy).
Podle účetnictví se vypočítavá s provozními výnosy a provozní náklady. = provozní Hospodářský  výsledek.
Mimořádný vynos a náklad
Zjistíme převodem konečných zůstatků výnosových a nákladových účtů, na účtů  710, který se nazývá výkaz zisku a ztát.
Zjišťujeme jej v předepsané struktuře, která se promítá do výkazu zisků a ztrát. Tento výkaz musí povinně, každý podnik sestavovat, který vede účetnictví. Sestavuje se za 1 účetní období tj. 1 roku. Skládá se z částí:
Provozní výnosy – provozní náklady = provozní hospodářský výsledek
 

Finanční výnosy – finanční výnosy = finanční hospodářský výsledek
hospodářský výsledek za běžnou činnost podniku.
Celkový hospodářský výsledek za účetní období.
Nerozdělený zisk se zdaní 591 – daň z příjmu z běžné činnosti splatná.
Výsledek hospodaření zjištěný v účetnictví je nutné převést na daňový základ, aby se mohla vypočítat daň z příjmů. Vypočtenou daň z příjmu podnik musí zaúčtovat. 341 – daň z příjmů pasivní učet, 591 daň z příjmu splatná z běžné činnosti. Zaúčtovaní daní z příjmů je poslední účetní případ, který podnik účtuje

Účetní závěrka
Uzavírá účetní práce v účetním období.
Práce, které podnik v této souvislosti čekají mají  3 části.
1.       Přípravné práce před účetní uzávěrkou
Zjistíme daň z příjmů a zaúčtujeme ji (poslední účetní případ).
2.       Účetní uzávěrka – představuje uzavření všech účtů a převedení jejich zůstatků na uzávěrkové účty.  

70 účty rozvažné
702- konečný účet rozvážný – převádíme zůstatky aktivních a pasivních účtu.
71 učet zisků a ztrát
710 – účty zisku a ztrát – převádíme zůstatky výnosových a nákladových. Zjišťujeme hospodářský výsledek, který převedeme na učet 702.    
Aktivní

Kon

pasivní
D


Učet zisku a ztráta
a-


P-
P+


Převod konečných stavů
Aktivních účtů
A
Převod pasivních účtu


Zůstatky nákladových účtůZůstatky výnosových učtuN+
V+

Sestavují se 2 učetní výkazy
a)      Rozvahy na základě učtu 702, všechny konečné stavy všechny aktivní a pasivních účtů 
b)      Vykaz zisku a ztrát, do výkazu se vypisuje zůstatky výnosy a náklady z učtu 710 


Žádné komentáře:

Okomentovat