Veřejná Finance

Veřejná Finance
·         Jsou veškeré finanční prostředky, kterými disponuje stát.
·         Jde o finanční vztahy, které souvisí spřelozdělovacím procesem příjmu obyvatelstva a ostatních veřejných institucích.
·         Zahrnuje soustavu veřejných rozpočtů:
1.        statní rozpočet.
2.       Rozpočty krajů, měst a obcí (komunální rozpočty)
3.       Rozpočet zdravotních pojišťoven Jedná se o fond zdravotních pojišťoven.

Statní rozpočet

·         Je centralizovaný peněžní fond finančních prostředků státu.
·         Se sestavuje se na období 1 roku.
·         Učet státního rozpočtu vede ČNB.
·         Schválen rozpočet má podobu zákona – legislativní S. R. vyvrhuje ministerstvo financí k projednaní ve vládě. Následně předloženo ke schválení parlamentu 1. Poslanecká sněmovna 2. Senát 3. Prezident.
·         Má příjmovou a výdajovou stránku
·         Příjmy státního rozpočty – daně + clo, sociální pojištění, ostatní příjmy: poplatky, pokuty, kolky.
·         Příjmy z rozpočtu evropské unie
·         Výdaje státního rozpočtu. (všechny formy důchodu, nemocenskou, podpora v nezaměstnanosti). Veřejná spotřeba státu a obyvatelstva (police, soudy, školství).
·         Poskytovaní dotaci (státním i soukromým podnikům v rámci různých datačních programů).
·         Kapitálové výdaje.
·         Porovnaní příjmů a výdajů může být statní rozpočet. A) vyrovnaný – příjmy = výdajům (ideální stav) B) přebytkový rozpočet příjmy jsou vyšší než výdaje. Vytváří se spíše vyjmečně, jako rezerva státu na dobu nepříznivého ekonomického vývoje např. hospodářské krize nebo recese ekonomiky. C) schodkový (deficitní) rozpočet – příjmy jsou nižší než výdaje. Tato situace znamená, že si stát musí na své výdaje půjčit (řeší ČNB). Emise státních cenných papírů (dluhopisy statní pokladniční poukázky), půjčky ze zahraničí. Převedení schodků do dalšího rozpočtového období.
·         Emise nových bankovek = zvýšení inflace. – využívá se vyjmečně > vyvolává zvýšení inflace

Statní dluh

-          Vzniká opakovanými deficity státního rozpočtu.

Veřejný dluh

-          Zahrnuje statní dluh + dluhy rozpočtů organům místní zprávy (kraje, města, obce). 
-          U soc. a zdrav. Platí princip solidarity = odvody na toto pojištění platí každý podle výše příjmů, ale čerpaní je podle potřeb.

Sociální a zdravotní pojištění

-          Poplatníky jsou osoby, které nesou finanční zatížení TJ. z jejich peněz je pojištění nebo daň placena.
-          Mohou to byt jak zaměstnanci, zaměstnavatelé (podniky) tak i osoby samostatně výdělečně činná (podnikatelé FO).
-          Plátci subjekty, které mají povinnost provést výpočet, pojištění nebo daně a zároveň provést odvod příslušným institucím.
-          Jedná se o zaměstnavatele OSVČ případně i ministerstvo financí.

Sociální pojištěni

-          Odvádí se správě sociálního zabezpečení.
-          Skláda se:
1)      Důchodové pojištění – hradí se z něho všechny formy vyplácených důchodů – starobní, sirotčí, vdovské, invalidní.
2)      Nemocenské pojištěni – hradí se z ní nemocenská, ale od 15. Dne nemoci.  
3)      Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – podpory v nezaměstnanosti rekvalifikační kurzy apod.
-          Odvod sociálního pojištění 6,5 % z hrubé mzdy, zaměstnavatel platí 25 %

Zdravotní pojištění

-          Hradí se příslušné zdravotní pojišťovně (je možné změnit jedenkrát za rok 6 měsíční výpovědní lhůta)
-          Musí byt pojištěna, každá fyzická osoba – podle výše příjmů, platí stát (studenti nezaměstnaní apod., samoplátci).
-          Plnění – veškeré lékařské plnění, pobyty v nemocnici, léky, léčebné pomůcky, lázeňská léčebna.
-           Plnění 4,5 % z hrubá mzda, zaměstnavatel platí 9 %  z hrubé mzdy.

Daňová soustava

Daň – je to povinná platba, která ze zákona odčerpává všem ekonomickým subjektům část důchodů (příjmů) nebo část majetku.
Je příjmem veřejných rozpočtů a funguje na nenávratném principu (stát peníze vynakládá podle potřeb). 

Přímé
1)      Důchodové daně
2)      Majetkové daně
Příjmy fyzických a práv. Osob, daň z nemovitých věcí, daň z nabitých nemovitých věcí, daň silniční.
Nepřímé
 univerzální daň: DPH – daň z přidané hodnoty
selektivní daně: spotřební daně, tyká se jen některých vybraných zboží. Ekologické daně


Přímé daně – poplatník musí podat přímo na finančním úřadě daňové přiznaní a daň i u finančního úřadu zaplatit.
a)      Důchodové předmětem této daně jsou veškeré příjmy fyzických i právnických osob. (zákon o daních z příjmu)
b)      Majetkové daně – předmětem těchto daní jsou určité položky majetku poplatníka. (např silniční daně z nemovitosti apod.)
Nepřímé daně – poplatníci je platí při nákupu zboží a služeb, které jsou těmito daněmi zatíženy > tyto daně jsou obsazeny v cenách zboží a služeb, neplatíme je tedy přímo finančnímu úřadu, ale prodejci (=plátce, který provede výpočet a odvod daně)
a)      Univerzální daně – všech zboží a služeb DPH
b)      Selektivní daně -  jen některé vybrané druhů zboží
Poplatník daně – platí daň ze své kapsi
Plátce daně – vypočítavá daň a odvádí správce daní
Správce daně – finanční úřad, organy celní správy
Předmět daně -
Základ daně –

DPH (daň z přidané hodnoty)

Předmětem daně – jsou veškerá zdanitelná plnění za uplatu > dodaní zboží v tuzemsku, poskytnutí služby v tuzemsku.
Pořízení zboží z jiného členského státu EU
Dovoz zboží z nečlenských zboží EU
Poplatník daně = kupující
Plátce daně = prodávající tyto osoby misí byt povinně registrovaný na fin. Úřadu, který jim přiděluje DIČ – daňové identifikační číslo.
Mají povinnost vést průkaznou evidenci všech zaplacených DHP při nákupech a přijatých DPH při prodeji na základě, kterých zakládají daňové přiznáni.
Zdaňovací období měsíční nebo čtvrtletní (podle výše obratu).
Sazby daně DHP
Základní 21 %, tyká se většiny zboží a služeb.
Snížená 15 %, tyká se jen, některých vybraných zboží a služeb (potraviny, doprava, sociální a zdravotní peče, léky, vstupné a kulturní společenské akce).

Postup přiznaní a odvodu DPH

Po skončení zdaňovacího období musí plátce nejpozději do 25 dnu sestavit daňové přiznání a daň i zaplatit finančnímu úřadů.
Musí evidovat DPH na vstupu a na výstupu, jejichž porovnáním zjistí skutečnou daňovou povinnost nebo vznik nároku na nadměrný odpočet.

Spotřební daně

Předmětem daně jsou v EU vyrobené nebo do EU dovezené:
1)      Minerální oleje (motorové benzíny, topné oleje apod.)
2)      Líh a lihové výrobky
3)      Pivo
4)      Vino
5)      Tabákové výrobky
Poplatník – všichni ti, kteří nakupují
Plátci – tuzemští výrobci a dovozci
Zdaňovací období měsíční
Sazby daně – jsou stanoveny samostatně pro každý druh výrobků, jsou dány pevnou částkou v závislosti na měrných jednotkách.

Ekologické daně

předmět daně daň ze zemního plynu, a některých dalších plynů, daň z pevných paliv (černé a hnědé uhlí, koks). Daň z elektřiny. Daň na auto (souvisí s převodem starších aut). Platí se pouze za 1 převod.

Přímé daně

Důchodové daně – daň z příjmu
Zákon o daních z příjmů má 3 části
1 část daň z příjmů fyzických osob
2 část daň z příjmů právnických osob
3 část společná ustanovení PO a FO, ustanovení o daňových odpisech.

Daň z příjmů fyzických osob, poplatník všechny fyzické osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt nebo se zde obvykle zdržují alspoň 183 dnů v roce.  Daňová povinnost se vztahuje na příjmy poskytnuté na území ČR i na příjmy ze zahraničí. Plátce - sestavuje daňové přiznaní. (podnikatel FO) sestavuje daňové přiznaní a daň zaplatí. Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance zálohy na daň a provádí vyučovaní daně. Zdaňovací období je kalendářní rok.  Po ukončení zdaňovacího období povinna sestavit daném přiznaní a provést vyúčtovaní a zaplacení daně.
Podnikatel do 31.3 následujícího roku anebo do 30.6 – pokud daňové přiznaní zpracován daňový poradce.  
Zaměstnanec do 15.2 musí požádat zaměstnavatele o provedení zúčtovaní daně, zaměstnavatel v březnové výplatě vyplatí vzniklý přeplatek.  Předmět daně z fyzických osob – dělí se do 5 části (celku)
1.       Příjmy ze závislé činnosti (příjmy ze zaměstnaní)
Příjem pracovního právního vztahu (mzda plat)
Funkční požitky (poslanci) příjem společníka s. r. o.
2.       Příjmy ze samostatné činnosti
Příjem ze živnosti.
Podnikaní podle zvláštních předpisů např. advokáti, lékaři, zemědělci.
3.       Příjmy z kapitálového majetku
Úroky z vkladů na terminovaných účtech, úroky ze stavebního spoření, výnosy z prodeje cenných papíru.
4.       Příjmy z nájmů – příjmu z nájmu nemovitých věcí nebo bytů.
Příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitnostého pronájmu, příjem z pachtu.
5.        Ostatní příjmy – příležitostné příjmy z nájmů a příležitostných činností (prodej zemědělských přebytků) do 30 000 KČ.  Bez úplatné příjmy z darování (záleží na povaze dárce mezi rodnými příslušníky osvobozeno.
Sazba daně 15 %, solidární zvýšení daně + 7 % - z částky, která přesáhne měsíčně 4 násobek průměrné mzdy v ekonomice.
Nezdanitelné části základu daně, položky, které je možné od základu daně odečíst > nemusí se znih platit daň. Dary při určitých podmínek (včetně dárcovství krve 1 odběr 2 000)
Kapitálové životní pojištení – příspěvky na soukromé životní pojištění, penzijní při pojištění
Zaplacené úroky z hypotečního úvěrů nebo ze stavebního spoření.  

Dan z příjmů právnických osob

Daň z příjmů PO.
Poplatník = plátce > jsou to všechny právnické osoby a veřejně prospěšný poplatník > vykonává činnost, která není podnikáním – daňují pouze příjmy z reklam nájemného, přijatých úroků apod.
Zdaňovací období 1 kalendářní rok nebo hospodářský rok.
Předmět daně – jsou veškeré výnosy, z jakékoliv činnosti a z nakládání, s veškerým majetkem.
Základ daně – hospodářský výsledek > výnosy – náklady (pouze z výnosu ne ze ztráty).  Takto zjištěný hospodářský výsledek se upraví o odčitatelně položky a následně o slevy na daních.
Sazba daně 19 %.

Majetkové daně

Silniční daň

Předmět daně – silniční motorová vozidla používaná k podnikaní
Poplatník = plátce je ten, kdo je uveden jako provozovatel vozidla v technickém průkazu případně i zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu.
Sazba daně: u osobních automobilu závisí na objemu válců v motoru, u nákladních automobilu závisí na hmotnosti vozidla a počtu náprav.
Zdaňovací období 1 rok, (je to daňově uznatelný náklad)

Dan z nabití nemovitých věcí

Poplatník = plátce
Je to zpravidla převodce práva k nemovité věci (prodávající) nedohodnuli se v kupní či jinak smlouvě s nabyvatelem (kupujícím jinak) fungují oba jako ručitelé daně. Jedná se o jednorazovou daň tj. platí se v případě že nastává daná okolnost – převod vlastnického práva v katastrů nemovitosti.
Podat daňové přiznaní je nutné nejpozději do konce 3. kalendářního měsíce po provedení převodu v katastru nemovitosti.
Sazba daně – 4 % z nabývací hodnoty snížené o uznatelný výdaj (cena znaleckého posudku).
Nabývací hodnota – sjednaná cena (kupní cena) nebo srovnávací daňová hodnota – stanoví finanční úřad jako směrnou hodnotu nebo jako zjištěná cena znalcem. FÚ (Fin úřad) 75 % ze srovnávací hodnoty.  Př. 4 % daň se počítá ze 75 % znaleckého posudku ceny nemovitosti.
4 % se vypočítavá jí z vyšší ceny.
Zdaňovací období je kalendářní rok (daň je nutno zaplatit nejpozději do konce května následujícího roku).
Tato daň má 2 části.
1.       Daň z pozemků – základem daně je výměna pozemků případně cena půdy, která se násobí určitým Q násobkem (Q je dán závisí na lokalitě, většinou na počtu obyvatel v obci) nepočítá se z plochy zastavěné tzv. zdanitelnými stavbami. Od 1.1 2014 je stavba součásti pozemku. Q je dán zákonem.
2.       Daň ze staveb a jednotek (jednotka = byt), základem je půdorys nad zemní části stavby v metrech čtverečních, kterých se koeficientem Q (jeho výše je závislá na poloze stavby).
Obec však muže závažnou vyhláškou stanovit místní koeficient, pro všechny nemovitosti na území obce a to ve výši 1 až 5. 

Žádné komentáře:

Okomentovat