Obchodní bankyObchodní banky
-          Zákon o bankách
-          Musí tedy fungovat jako podnikatelské subjekty > cíl dosažení zisku.
-          Pouze právnické osoby a akciové společnosti.
-          Banky provádí tzv. bankovní operace:
1.       Pasivní bankovní operace
2.       Aktivní bankovní operace
3.       Bankovní služby

Pasivní bankovní operace

-          Banka ke vtahu klientům hraje roli dlužníka. (přijímá vklady klientu).
-          Banka vyplácí úroky = náladovou položkou.
-          Vklady se dají rozlišit z několika hledisek.
A)     Hledisko termínové –
1)      neterminovaný vklad – klient může svůj vklad kdykoliv vybrat bez omezení termínem či lhůtou. Z toho to důvodu bývá vklad úročen nízkým procentem. V současné době u většiny vkladu nulové úročeni.
2)      Terminované vklady – jedná se o vklady s pevným termínem výběru nebo z výpovědní lhůtou, výběr je umožněn v termínu splatnosti nebo po uplynutí této lhůty, bývají, zvýhodní výší úrokovou sazbou případně i statní podporou např. statní spoření. Při předběžném výběru klient ztrácí uvedené výhody případně zaplatí poplatek.
B)      Hledisko měny –
3)      korunové vklady,
4)      Devizové vklady,
C)      Jiné cizí zdroje
1)      Při prodeji cenných papíru
2)      Hypoteční zástavní listy
3)      Depozitní certyfikaty, směnky apod.
4)      Úvěry od ČNB případně od jiných bank

Aktivní bankovní operace

-          Banka stojí v roli věřitelé.
-          Poskytuje klientu úvěry, kdy z těchto úvěru příjmy úroky a jsou výnosem.

Cíle, které banka sleduje při poskytovaní úvěru:
A)     Návratnost úvěru – banka se zajišťuje proti případnému nesplacení úvěru.
B)      Výnosnost úvěru – stanovení výše úroků, úroky nesmí byt příliš nízké – banka chce vydělat ani příliš vysoké – klienti by nebyli schopni úvěr splácet.

Druhy úvěru

1.       Krátkodobé úvěry – se splatností do 1 roku
A)     Kontokorent úvěr
B)      Eskontní úvěr – odkup cizí směnky bankou
C)      Lombardní úvěr – zajištění movitou zástavbou
D)     Revolvingový úvěr – podobá se kontokorentu
2.       Dlouhodobé úvěry –
A)     Hypoteční úvěr
B)      Lombardní úvěr
(PODROBNĚJI VIZ PODNIKOVÉ FINANCE)

Zajištění návratnosti úvěru

Před poskytnutím úvěru banka požaduje:
A)     Bonita klienta – schopnost splácet
Podmínky pro poskytnutí úvěru (bonita)
Stabilní příjem, výpis z registru dlužníku
B)      U podnikatelských subjektů je nutné doložit údaje o hospodaření firmy, případně i podnikatelský záměr.
Záruka o splacení úvěru – zástava určitého majetku.
C)      Ručitelství – musí splňovat stejná kritéria jako žadatel o úvěr (prověřuje se jeho bonita). Pohlíží se na něho stejně jako na dlužníka
D)     Pojištění – životní pojištění dlužníku či ručitelů. Pojištěni zastaveného majetku.
E)      Vinkulace Pojistného plnění nebo vkladů -  případné pojistné plnění jde ve prospěch banky. Veškeré peníze, které máme uloženy na vkladových účtech muže banka použit k úhradě svých pohledávek.

Zajištění úvěru

 Po poskytnutí úvěru banka průběžně kontroluje splátky úvěrů a úroků, účelnost úvěru hospodaření firem a podobně. V případě nedodržení podmínek uvěrové smlouvy – nedodržení účelu úvěrů, může banka požadovat okamžité splacení úvěrů.

Bankovní služby

Další služby, které banky poskytují svým klientům, a za které vybírají bankovní poplatky. Jsou pro banku výnosy.
1.       Zakládání a vedení učtu.
Jedná se různé druhy vkladových účtů, o pohybu peněz na učtu je klient informován výpisem z bankovního učtu. 
2.       Bezhotovostní platební styk – příkazy k úhradě, trvalé příkazy k úhradě, příkazy k inkasu apod.
3.       Platební karty – vydávají se k běžným nebo uvěrovým účtům. Umožňují vybírat hotovost v bankomatech bez hotovostní platby. Zjištění na učtu přes bankomat platby na internetu apod.  Druhy: visa, master card. Z mezinárodními  platebními kartami bývá spojeny další doplňkové služby např. pojištění asistenční služba apod.
4.       Internet banking – klient banky může používat internetovou aplikaci dané banky k manipulaci se svým běžným nebo uvěrovým účtem.
5.       Směnárenská činnost – výměna valut a deviz v aktuálním kurzu.
6.       Devizové operace – provádění bezhotovostního platebního styku i v cizích měnách, vedení devizových učtu.
7.       Zprostředkovaní obchodu s cennými papíry. Většina bank má své makléře, pro obchodované na burzách CP, makléři za tuto službu inkasují provizi. 
8.       Možnost uložení cennosti v bezpečnostních schránkách a trezorech.
9.       Poradenské a informační služby.

Zásady bankovních operací

Banky při své činností disponují velkým množstvím finančních prostředků, které jim svěřili jejich klienti, aby se banky nedostaly do vážných problémů musí při své činnosti dodržovat tyto zásady.
1.       Zásada bankovní likvidity = schopnost banky vyplatit vkladatelům, kdykoliv uložené peníze.
2.       Souslednost (platební schopnost) – schopnost hradit právě splatné závazky. Každý vklad vyjadřuje klientovou důvěru, že banka bude schopna chránit její peněžní prostředky a že je na požádání bude schopna vyplatit zpět.
V bankovních soustavách vyspělých zemí musí mít banky ze zákona vklady svých klientu pojištěny, případně jinak zabezpečeny.
3.       Zásada bankovní ziskovosti – banky jsou podnikatelské subjekty cílem je dosahovaní zisku. Banka se snaží minimalizovat náklady, a maximalizovat výnosy.
4.       Zásada bankovní jistoty (bezpečnosti) – Každá banka se musí snažit vyhnout velkým rizikům při bankovních činnostech, které provádí musí brát v úvahu:
A)     Uvěrové riziko (riziko spojené s nesplacením poskytnutí úvěru)
B)      Kurzové riziko (výkyvy kurzů cizích měn)
C)      Inflační riziko (riziko spojené znehodnocováním měny)
D)     Politická ekonomická rizika (zásahy české národní banky a státu)

Bezpečnostní opatření bank

Banky bývají objektem různých druhů zpronevěr, podvodů loupeži apod. Proto je nutné, aby využívali prvky vnější i vnitřní kontroly.
1.       Vnější kontrola - provádí ČNB, případně ministerstvo financi.
2.       Vnitřní kontrola – zajištění bezpečnosti dat.
Pravidelné revize.
 Dvojí kontrola při provádění bankovní operací.
existence závazných prac. postupu, při provádění bankovních operací.
Kamery a poplašné zařízení.
Povinná dovolená.

Žádné komentáře:

Okomentovat