Marketingový informační systémMarketingový informační systém
Zajišťuje sběr třídění a analýzu informací tykajících se trhu (zákazníků, konkurence apod.).
Je v každém podniku a každý podnik si jej sám vytváří.
Úroveň v jednotlivých podnicích je odlišná nejčastěji je veden v počítačích, databáze.
Informace podniky čerpají z různých informačních zdrojů.

a)      Interní (vnitřní) zdroje, informace se získávají z podnikové dokumentace a evidence je to např. účetnictví, podniková statistika, ekonomické rozbory apod. nejčastějí se jedná o informace o odběratelích, velikosti prodejů, výnosů, vynaložení nákladů, o dodavatelích - jsou snadno dostupné, ověřitelné mají široké využití,
b)      Externí (vnější) zdroje, jde o získávaní informací z okolí, nejčastěji se jedná o informace tykající se konkurence, další informace se získávají z odborných časopisu, z internetových zdrojů, český statistický úřadů.
c)       Marketingový výzkum trhu – jde o získávaní konkrétních informací, vztahujících se k určitému problému, které podnik musí řešit např. zvýšení tržního podílu, zkoumaní efektivnosti reklamy, testovaní výrobků (Dtest, A dost), testovaní obalu.
Požadavky zákazníků, výzkum provádění trhu – marketingové oddělení marketingu nebo specializovaná agentura (stem), vysokými školami. Marketingový výzkum trhu realizuje se různých metod (experimentu apod.).
Dotazovaní – nejrozšířenější metoda
Při této metodě je přímý kontakt s respondenty (dotazovanými)
Se uskutečňuje prostřednictvím: osobního rozhovoru (face to face)
Tazatel hovoří s respondentem v obchodě, na ulici a veřejných prostorách.
Klade přímo otázky a očekává přímou odpověď, kterou zaznamenává písemně nebo nahrává na diktafon (musí vědět předem)
Nejčastější se otázky tykají výrobků, spokojenosti nespokojenosti, zkušenosti, …
 Tazatel má za úkol všem respondentům klást otázky stejně.

Telefonický rozhovor –

Průzkum je rychlý. Nevýhodou je že dotazovaný muže telefon odmítnout a telefon vypnout

Písemné dotazovaní – Dotazník

Muže mít listinou podobu nebo je zasílán elektronicky.
Dotazníky mohou byt součásti prodávaného výrobku.
Při sestavení je potřeba mít správnou formulaci otázek. V každém dotazníky by měl být cíl. Nesmí byt gramatické chyby.

3. Experiment
Se může uskutečňovat v laboratořích nebo terénu
Zjišťují se Kvalita konkurenčních výrobků, funkčnost výrobků, zdravotní nezávadnost.
Provádí například „De test“

 Faktory Kupující

-          Podniky zkoumají chovaní zákazníků, nákupní zvyklosti, rozhodovaní při nákupu apod.
-          Zákazníky rozdělují do 3 skupin
a)      Inviduální (jednotlivci) o nákupu rozhodují sami, snaží se uspokojí svou inviduální potřebu dle svých finančních možností.
b)      Domácnosti je složena s více spotřebitelů, z pravidla o nákupu rozhodují společně. Potřeby každého člena domácnosti jsou různé. Dochází k střetávaní zájmů.
c)       Podniky, organizace o nákupu rozhoduje odpovědný pracovník. Ve státních institucích před nákupem probíhá, veřejná nabídka (veřejné zakázky).
Podnik se snaží v souvislosti chování zákazníku odpovědět na ty to otázky:
        Identifikace zákazníka? Viz. Výše.
        Proč kupuje jejich výrobky? Vytváří zásobu (emoce), potřebuje je (racionálního uvažovaní),
        Zákazník jedná racionálně (racionálně), na základě nálad (emocionálně)
        Kde nejvíce nakupuje? V obchodních centrech, E-shop, kamenné obchody.
        Kdy nakupuje?
        Čím platí?

       
                      


    

Žádné komentáře:

Okomentovat