Dlouhodobé financovaní 3 ekonomikaDlouhodobé financovaní
Jedná se o financovaní dlouhodobých potřeb podniku, kdy firma využívá dlouhodobé finanční zdroje tj. se splatností delší než 1 rok.
Tyto zdroje firma využívá zpravidla financovaní položek dlouhodobého majetku: jedná se o majetek, který firma využívá dobu delší než 1 rok, nespotřebovává se najednou pouze se opotřebovaná (odpisy) členění DM: DMH, DNM, DFM.

Vlastní dlouhodobé zdroje financovaní:

1.       Odpisy – jedná se o daňově uznatelný náklad, (nejsou však finančním výdajem) > firmě snižují základ daně tj. firma z těchto položek nemusí státu odvádět daň a celková výše odpisů tak zůstává podniků jako zdroj financováni. Zároveň jsou i jako náklady zakalkulovány do prodejní ceny výrobků > firma získává volný finanční zdroj v tržbách za prodané výrobky.
2.       Zisk – je jedním z nejdůležitějších měřítek úspěšnosti podnikaní > cílem firmy je zajistit jeho trvalý růst. Výše zisku odráží míru využití vloženého kapitálu. Používá se také jako motivace vlastníků, manažeru a zaměstnanců. Výše zisku výrazně ovlivňuje tržní hodnotu firmy.
Použití zisku: zvýšení základního kapitálů, vyplacení podílu na zisků společníkům, příděly do fondu (povinné a nepovinné), odměny zaměstnancům. Nové investice (pořízení nového majetku), vytvoření položky nerozděleného zisku (není účelově vázán akumuluje se), Činitelé ovlivňující zisku: A) objem produkce (množství vyrobených a prodaných výrobku) B) cena realizované produkce. Náklady, struktura realizované produkce – výrobní sortiment
3.       Kapitálové vklady vlastníku (akcie) – vklady společníku se vytváří hodnota základního kapitálu firmy již při jejím založeni (peněžité i nepeněžité vklady). Hodnota zk. Ve firmě zůstává po celou dobu podnikaní (dlouhodobý zdroj), může v případně navyšovat či snižovat > v případě zisku nebo ztráty. Podle právní formy podnikaní mohou mít tyto vklady různou podobu: družstva – členské vklady, S.R.O. a V.O.S. + K.S sou vklady společníků u A.S. forma prodeje emitovaných akcií.  

Žádné komentáře:

Okomentovat