Podnikatelský plánPodnikatelský plán
Je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější i vnitřní faktory související s podnikaní firmy. Definuje a kvantifikuje (přesné vyjádření) podnikatelské cíle a strategii zvolenou k její dosažení. Výsledkem musí byt informace pro podnikatele, zda daný projekt je reálný, proveditelný a jaký mu zajistí výnos (zisk) z investovaného kapitálu.
 Podnikatelský plán konkrezituje  podnikatelský záměr a je důležitým dokumentem, jak při zakládaní podniku a jeho novém směrovaní rozvoje, tak i v případech, kdy se jedná o kapitálové posílení podniku, např. výstavba nové linky, haly.
Podnikatelský záměr lze chápat jako dokument, který plní 2. Zkl. Funkce.
1. Funkce interní neboli vnitřní.
Podnikatelský záměr donutí podnikatele promyslet a posoudit své podnikatelské záměry a následně slouží jako provozní průvodce podnikatelskou činností a zpětná kontrola při jejich naplňovaní. 
2. Funkce externí neboli vnější
Podnikatelský záměr je zdrojem informaci pro potencionální investory (banky ,poskytovatele podpor, …) a obchodní partnery, zda se mají účastnit projektu či nikoli.

Pravidla tvorby podnikatelského plánu:

1.       Rozsah – podle velikosti firmy max. 40 až 50 stran
2.       Jasnost a srozumitelnost informací
3.       Neuvádět nedoložitelné údaje
4.       Grafická stránka rozumná úprava (vizitka firmy)
5.       Formální stránka vyvarovat se chyb gramatických a taky faktických
6.       srozumitelnost informací – předvést že se údaje z PP nesmí rozmnožovat 3 osobám
7.       uvést spolupráci s určitou firmou nebo osobou poradce, (garance, důvěryhodnost, odborná spolupráce),
8.       Neopisovat vzorové plány
Struktura PP není nikde přesně určena. Pro naše studijní účely i pro začínající podnikatele je dobré dodržovat následující strukturu. PP se dělí na část textovou, finanční a přílohy.

Textová část:

1.       Titulní strana: Název, Jméno osoby nebo firmy, která podnikatelský plán zpracovala, datum zpracovaní a místo
2.       Obsah:  Ten vytvoří Word automaticky (pro formátovaní nadpisu musíme použít styly)
3.       Shrnutí: krátce popsat podstatu PP, zhodnotit realizatelnost a zároveň i návratnost vložených finančních prostředků.
4.       Představení firmy: základní identifikační údaje: obchodní jméno + právní forma, předmět podnikaní. Datum zahájení podnikaní, místo podnikaní, provozní doba, odpovědný zástupce, popis samotné služby nebo vyráběného produktu - tímto začnu,
5.        charakteristika produktu nebo služby, k jakému účelu složí a kdo je bude využívat: proč si zákazník koupi produkt zrovna u nás (zhodnotit výhody), předpokládaná cena, záruka, servis, kvalita (zdůraznit nové technologie, …),
6.       Analýza trhu: využití informace ze závěru průzkumu trhu analýza zákazníků (segmentace trhu), analýza konkurentů (kdo je konkurentem, zda nabízí stejné nebo vzájemné zastupitelné produkty, velikost těchto firem, jejich umístění, propagace, ceny, …
Analýza dodavatelů: jejich kapacitní podmínky, termíny, ceny, názvy dodavatelských firem.
7.       Marketing: Nutnost se soustředit na propagaci, distribuci (cesta výrobku) a stanovení ceny
Propagace: máme možnost použít některou s forem propagací, publicita, reklama, přímý marketing, podpora prodeje, osobní prodej, … Cíle propagace PP by měla být informace o výrobku nebo službě. Vzhledem k tomu, že propagační kampaň bývá pro firmu finančně náročná, je potřeba stanovit rozpočet nákladů. I časový harmonogram kampaně.
Distribuce: volba distribuční cesty, závisí na typu produktu a na vlastnostech a množství výrobků. Na zákaznicích a na konkurenci. V podnikatelském plánu je třeba vysvětlit zvolený způsob prodeje a důvody, které k tomuto způsobu distribuce vedly.
Stanovení ceny: máme 3 možnosti tvorby ceny 1. Nákladová cena – viz eko kalkulace, zjištěné náklady na kalkulační jednici navýším o obchodní marži. 2. Cena podle konkurence – musím dbát o to aby nebyla nižší než jsou mé náklady. 3. Cena vnímaná zákazníkem,  značkové zboží, u exotického zboží.
8.       Management: je proces organizovaní, řizení, kontroly a užití všech dostupných zdrojů dosažení stanovených cílu podniku. Jedním z výsledků je vytvoření organizační struktury.
9.       Personalistika: výběr, příjmení, peče o zaměstnance ukončovaní prac. Poměru.


Žádné komentáře:

Okomentovat